AVG Privacyverklaring naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll. Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De werkzaamheden van Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll omvatten het behandelen van mensen met Shiatsu Therapie, Acupunctuur.

Contactgegevens:

Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Naam verzekeraar en relatienummer
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie, telefonisch, door het vraaggesprek en diagnose tijdens de behandeling
– Bankrekeningnummer voor het verwerken van de betaling van de behandeling(en)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens in het kader van uw gezondheid; dit omvat vragen ten aanzien van de algehele gezondheid (zowel gezonde kenmerken als klachten). Ook worden verbeteringen en/of verslechteringen naar aanleiding van de behandeling(en) verwerkt.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:
Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het kunnen toepassen van door Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll gebruikte therapieën zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Hoe beter u kunt aangeven waar u behoefte aan heeft en hoe uw gezondheid functioneert, hoe meer wij de behandeling op uw situatie kunnen toepassen. Op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken – Shiatsu en acupunctuurpraktijk is gehouden aan de RBCZ beroepscode. – Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) sluit Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll met al haar cliënten die een afspraak maken voor Shiatsu of Acupunctuur een behandelovereenkomst. Bij kinderen tot 16 jaar is voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier). Zie algemene voorwaarden op www. voor de tekst van deze behandelovereenkomst. – Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor cliënt en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. De behandelovereenkomst valt onder de algemene voorwaarden van Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll. Geautomatiseerde besluitvorming Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Hoe persoonsgegevens worden beveiligd Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll is van mening dat een papieren dossier in vergelijking tot een computerprogramma minder gemakkelijk te kraken is, minder snel online te misbruiken, en bij de verwerking en up to date houden ervan niet afhankelijk is van derde partijen. Alle gegevens persoonlijke en of gezondheidsgegevens die in het kader van het kwalitatief goed kunnen geven van Shiatsu Therapie en/of Acupunctuur worden op papier genoteerd, en in een voor derden afgeschermde omgeving dagelijks opgeborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected] Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. Delen van persoonsgegevens met derden Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in kopie naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Shiatsu en Acupunctuurpraktijk Betty Croll wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de GAT. Dit kan volgens de volgende link: https://gatgeschillen.nl. Of bij nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Deze privacyverklaring is met grote zorg samengesteld. Mocht u opmerkingen of vragen hebben over deze verklaring dan verzoek ik u deze te sturen naar [email protected] Augustus 2021